Audyt bezpieczeństwa

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Aby w pełni zrozumieć użytkownika sieci, działanie aplikacji i powiązane ryzyko w ramach oceny zagrożenia, konieczny jest wewnętrzny audyt bezpieczeństwa uwzględniający przegląd zabezpieczeń.

Audyt bezpieczeństwa ma na celu poznanie wdrożonych zabezpieczeń w organizacji i zidentyfikowanie występujących podatności. Jest to niezbędny krok, by poprawić skuteczność wykorzystywanych rozwiązań, poprzez wprowadzenie zmian w ramach technologii, dokumentacji lub procesów.

Przegląd dotyczyć będzie następujących obszarów:

 • Architektura sieci
 • Zarządzanie zaporami sieciowymi
 • Budowa i konfiguracja serwerów
 • Przechowywanie i archiwizowanie danych
 • Protokoły szyfrujące, certyfikaty
 • Zarządzanie podatnościami i aktualizacjami
 • Ochrona sieci np. IPS/ IDS
 • Konfiguracja serwerów poczty, usług mobilnych, proxy
 • Urządzenia użytkownika
 • Mechanizmy uwierzytelniania i kontroli dostępu
 • Ochrona fizyczna
 • Monitoring
 • Procedury w tym reagowanie na incydenty, zarządzanie aktualizacjami, zarządzanie zmianą
 • Plan ciągłości działania

Końcowym produktem audytu bezpieczeństwa jest raport uwzględniający przegląd zidentyfikowanych podatności wraz z opisem ich usunięcia oraz planem postępowania i listą kontrolną dla kierownictwa w celu kontroli procesu eliminowania zidentyfikowanych zagrożeń.

plan audytu
weryfikacja
ocena
raport